totaal: 0,00
0 artikel(en)

Algemene voorwaarden

1. toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande.

1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

1.3. Alle rechten en aanspraken in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Fajsforward Ventures bvba bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door Fajsforward Ventures bvbaingeschakelde derden.

2. aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Er is sprake van een definitieve verkoopovereenkomst tussen de klant en Fajsforward Ventures bvba van zodra Fajsforward Ventures bvba de bestelling van de klant ontvangen heeft. De klant ontvangt hiervan vervolgens een bevestiging per e-mail. Fajsforward Ventures bvba kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden. Fajsforward Ventures bvba behoudt zich tevens het recht voor elke bestelling te weigeren. Deze beslissing kan Fajsforward Ventures bvba nemen naar eigen goeddunken en zonder verdere motivering. Zij zal de klant van deze beslissing op de hoogte brengen. Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout opgetreden (bv. foutief e-mailadres, spamfilter, …). Gelieve bij problemen contact op te nemen met de klantendienst via info@boefjesenprinsessen.com of op het nummer +32 (0) 489 511 022.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in deze voorwaarden of op een andere wijze, heeft de consument het recht om Fajsforward Ventures bvba mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Fajsforward Ventures bvba laat de klant vervolgens de keuze om in ruil een nieuw product te kiezen, een cadeaubon met een geldigheid van 3 jaar te ontvangen of het bedrag van de geretourneerde aankoop terugbetaald te krijgen op zijn rekening uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen. De verzendkosten zoals vermeld onder artikel 4.1. blijven evenwel verschuldigd. De producten dienen volledig en onbeschadigd te worden teruggestuurd in de originele verpakking. Voor zover de klant nog gebruik wenst te maken van het in artikel 2.2. eerste lid bedoelde verzakingsrecht, zal hij de producten tijdens de verzakingstermijn niet gebruiken op een wijze dat deze in waarde verminderen of beschadigd worden. De producten dienen ook steeds met de originele etiketten en/of labels te worden teruggestuurd. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad, indien de geretourneerde producten niet volledig zijn en/of indien de in dit artikel vermelde principes niet worden nageleefd, behoudt Fajsforward Ventures bvba zich uitdrukkelijk het recht voor om de geretourneerde artikelen te weigeren en/of een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. Audio- of video-opnamen worden slechts teruggenomen in de mate dat de verzegeling door de klant niet werd verbroken.

2.3. Overeenkomstig artikel 80, § 4 van de Handelspraktijkenwet heeft de consument evenwel niet het recht om van de aankoop af te zien bij de hierna vermelde contracten:

a. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de in artikel 2.2., eerste lid vermelde verzakingstermijn;
b. betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter dragen of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen verouderen;
c. betreffende de levering van audio- of video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;
d. betreffende de leveringen van magazines.

2.4. Elke aanbieding van een product geldt slechts tot uitputting voorraad. Fajsforward Ventures bvba streeft er naar best vermogen naar om elk product maximaal beschikbaar te houden. Fajsforward Ventures bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een product niet langer voorradig is, zal Fajsforward Ventures bvba dit zo snel mogelijk melden aan de klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren.

2.5. De overeenkomst kan worden gesloten in het Nederlands, in het Frans of in het Engels, naar keuze van de koper.

3. Prijzen en betaling

3.1. De prijzen die gelden op het moment van de bestelling zijn van toepassing. Alle vermelde prijzen zijn aangeduid in euro, inclusief de wettelijk voorziene BTW, inclusief Recupel-bijdrage indien van toepassing, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangeduid of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Fajsforward Ventures bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en haar tarieven te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

3.3. Fajsforward Ventures bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk- of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden, noch voor eventuele fouten in de productbeschrijvingen en/of afbeeldingen.

3.4. Voor alle aankopen accepteert Fajsforward Ventures bvba betalingen per kredietkaart, Paypal, Bancontact/Mister Cash, iDeal, Dexia Paybutton, KBC Betaalknop of met een bankoverschrijving (tenzij anders vermeld). Indien u kiest voor betaling per kredietkaart, geeft u Fajsforward Ventures bvba, hetzij diens onderaannemers of leveranciers die instaan voor de dienstverlening inzake betalingsverkeer, het recht om voorafgaand aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw kredietkaart geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor de aankoop te reserveren. Bij betaling via bankoverschrijving worden de producten verstuurd na ontvangst van de betaling door Fajsforward Ventures bvba.

3.5. Bij leveringen op factuur aan bedrijven dient de factuur binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn. Zoniet rekent Fajsforward Ventures bvba een schadevergoeding aan van 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50, plus verwijlintresten (10% op jaarbasis).   

4. Levering en verzending

4.1. Het product wordt geleverd op het leveringsadres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. De verzendkosten zijn ten laste van de klant.

4.2. De leveringstermijn bedraagt in de regel 1 à 3 werkdagen voor items die in voorraad zijn, te rekenen vanaf de bestelling (bij betaling met kredietkaart) of vanaf ontvangst van de betaling (bij betaling via bankoverschrijving). Voor items die niet in voorraad zijn bedraagt de leveringstermijn in regel ongeveer 5 à 7 werkdagen. De opgave van deze termijn is slechts indicatief. Fajsforward Ventures bvbastreeft ernaar om deze termijn te respecteren, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle artikelen blijven de uitsluitende eigendom van Fajsforward Ventures bvba totdat zij volledig werden betaald.

6. Klachten en garantie

6.1. Indien het product dat hij ontvangt niet het product was dat hij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan de klant dit product terugsturen aan Fajsforward Ventures bvba, volgens dezelfde procedure en onder dezelfde voorwaarden als deze beschreven onder artikel 2.2., zulks binnen binnen veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Fajsforward Ventures bvba zal, van zodra zij het geretourneerde artikel heeft ontvangen, de klant vervolgens een onbeschadigd, juist of nieuw product toesturen. De klant betaalt alsdan geen bijkomende verzendkosten hiervoor.

6.2. De klant geniet bij de aankoop van één of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, zulks voor elk gebrek aan overeenstemming dat de klant niet kende of niet behoorde te kennen bij het sluiten van de overeenkomst.  De klant zal Fajsforward Ventures bvba van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

6.3. Fajsforward Ventures bvba draagt het risico voor verlies of diefstal tot aan de levering van het product aan de klant. De klant zal elke niet-levering aan Fajsforward Ventures bvba evenwel melden binnen een termijn van 14 werkdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de klant de bestelling heeft uitgevoerd. Deze melding dient te gebeuren via info@boefjesenprinsessen.com of telefonisch op +32 (0) 489 511 022. Fajsforward Ventures bvba behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten voormelde termijn gebeurt.

6.4. Fajsforward Ventures bvba is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het product na de levering ervan.

7. Overmacht

7.1. Fajsforward Ventures bvba kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gedeeltelijke of volledige niet-nakoming van haar verbintenissen voor zover deze niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, d.w.z. een gebeurtenis die de nakoming door Fajsforward Ventures bvba van haar verbintenissen redelijkerwijze onmogelijk maakt. Als overmacht dienen o.a. te worden beschouwd, zonder dat deze opsomming exhaustief is: brand, storm of noodweer, overstroming, oorlog, aanslagen, stakingen, lock-out, onderbrekingen van de postdiensten en/of van communicatiemiddelen, enz.

8. Diversen

8.1. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan.

8.2. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.  

8.3. Indien enig deel van deze algemene voorwaarden als ongeldig zou worden beschouwd, behoudt Fajsforward Ventures bvba zich het recht voor om dit gedeelte te vervangen door een andere, aangepaste bepaling.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de algemene voorwaarden zelf en elke overeenkomst, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen tussen partijen zullen tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen behoren.

10. Adresgegevens

Fajsforward Ventures bvba

Maatschappelijke zetel: Hanswijkvaart 63, 2800 Mechelen, België.

Tel: +32 (0) 489 511 022

mail: info@boefjesenprinsessen.com

website: www.boefjesenprinsessen.com

BTW: BE 0821 919 602

Rekening België: DEXIA 068-8900985-01 / IBAN BE 43 0688 9009 8501 - BIC GKCCBEBB

Rekening Nederland: 1386.78.073 / IBAN NL 20 RABO 0138678073 - BIC RABONL2U